<%@ page contentType="text/html; charset=utf-8" language="java" import="java.sql.*" errorPage="" %> Cau Lac Bo Luat Khoa Viet Nam - Houston, TX <%@ include file="/WEB-INF/header.jsp" %>
<%-- CONTENT START HERE --%>
<%@include file="/WEB-INF/adv-box-main.jsp" %>
Đề Án Nghiên Cứu

Nội dung thâu thập và chuyển tải những đề án nghiên cứu dự họach của các Giáo sư, các cựu sinh viên luật khoa Việt Nam và các vị thức giả,như một đóng góp cho hiện tại cũng như tương lai Việt Nam.
Sau đây là một số đề tài đề nghị để các Giáo sư và các cựu sinh viện Luật khoa Việt Nam, các bậc thức giả tại hải ngọai cũng như trong nước, nghiên cứu, hình thành đề án dự họach của mình cho Đất Nước và Dân Tộc.

- HIẾN PHÁP CHẾ ĐỘ DÂN CHỦ PHÁP TRỊ VIỆT NAM TƯƠNG LAI.
- HỆ THỐNG TỔ CHỨC TƯ PHÁP TRONG CHẾ ĐỘ DÂN CHỦ PHÁP TRỊ VIỆT NAM
- HỆ THỐNG HÀNH CHÁNH CÔNG QUYỀN TRONG CHẾ ĐỘ DÂN CHỦ PHÁP TRỊ VIỆT NAM
- CƠ CẤU VÀ CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRONG CHẾ ĐỘ DÂN CHỦ PHÁP TRỊ VIỆT NAM
- CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ CHÍNH SÁCH VĂN HÓA,GIÁO DỤC , ĐÀO TẠO CHUYÊN NGHIỆP TRONG CHẾ ĐỘ DÂN CHỦ PHÁP TRỊ VIỆT NAM
- HỆ THỐNG Y TẾ TRONG CHẾ ĐỘ DÂN CHỦ PHÁP TRỊ VIỆT NAM.
- HỆ THỐNG AN SINH XÃ HỘI TRONG CHẾ ĐỘ DÂN CHỦ PHÁP TRỊ VIỆT NAM.
- TỔ CHỨC  QUÂN ĐỘI & CHÍNH SÁCH ANH NINH QUỐC PHÒNG TRONG CHẾ ĐỘ DÂN CHỦ PHÁP TRỊ VIỆT NAM
- CHÍNH SÁCH  ĐỐI NGỌAI TRONG CHẾ ĐỘ DÂN CHỦ PHÁP TRỊ VIỆT NAM

<%-- CONTENT START END --%>
<%@ include file="/WEB-INF/footer.jsp" %>