Cau Lac Bo Luat Khoa Viet Nam - Houston, TX
TUYÊN NGÔN THÀNH LẬP CÂU LẠC BỘ LUẬT KHOA VIỆT NAM

Nhận thức rằng:
-Việt Nam, sau hơn hai mươi năm lãnh thổ qua phân, chiến tranh triền miên, đất nước tan hoang, lòng người ly tán, chết chóc tràn lan; kế đến hai mươi lăm năm độc tài toàn trị, độc lập, tự do, dân chủ, phát triển và phú cường vẫn còn là khát vọng của gần tám mươi triệu người Việt Nam trong nước, cũng như hơn hai triệu người Việt hải ngoại.
-Hiện tại, bước vào Thiên Niên Kỷ mới, khát vọng chính đáng của dân tộc có triển vọng được thực hiện  trong khung cảnh một chế độ Dân Chủ Pháp Trị đích thực tại Việt Nam.
Ðó là xu thế của thời đại, là chiều hướng tất yếu của thực tiễn và lịch sử Việt Nam !
Vì vậy, chúng tôi:
-Những cựu sinh viên các trường Luật Việt Nam, Hoa Kỳ cũng như các quốc gia khác trên thế giới và thân hữu, do sự thôi thúc của lòng yêu nước, sự gắn bó của tình huynh đệ đồng môn và thân hữu, đã tự nguyện đứng ra thành lập CÂU LẠC BỘ LUẬT KHOA VIỆT NAM (VILAS), tạo môi trường để những nhà trí thức Việt Nam có chung lý tưởng, cùng nhau góp phần vào công cuộc thực hiện những khát vọng chân chính của người Việt Nam.
-Trong ý hướng ấy, chúng tôi mời gọi các bậc trí giả Việt Nam thiết tha với quê hương, thuộc nhiều thế hệ, từ mọi ngành học thuật, trong cũng như ngoài nước, tham gia Câu Lạc Bộ Luật Khoa Việt Nam.
Ðó là trách nhiệm của tập thể trí thưcù Việt Nam nói chung, cựu sinh viên Luật Khoa Việt Nam nói riêng, trước tiền đồ của Dân Tộc và sự hưng thịnh của Quốc Gia!
Chúng tôi minh định:
-Câu Lạc Bộ Luật Khoa Việt Nam (VILAS) không phải là một tổ chức chính trị như một chính đảng hay tổ chức đấu tranh, nhưng có lập trường chính trị: Quốc Gia Dân Tộc, Dân Chủ Tự Do; không chấp nhận mọi hình thái độc tài, áp bức, bất công xã hội.   
-Lập trường chính trị ấy sẽ thể hiện bằng những sản phẩm tri thức kết tinh từ những sinh hoạt của Câu Lạc Bộ Luật Khoa Việt Nam, trong khuôn khổ của Nội Quy được Hội Nghị Toàn Thể Hội Viên Sáng Lập chung quyết hôm nay. Những sản phẩm tri thức có được trong tương lai, Câu Lạc Bộ Luật Khoa Việt Nam không giữ bản quyền; bất cứ cá nhân hay đoàn thể nào cũng có thể vận dụng vào công cuộc kiến tạo một quê hương Việt Nam thực sự Tự Do, Dân Chủ và Phú Cường.      

Bản tuyên ngôn này được công bố cùng lúc với Nội Quy Câu Lạc Bộ Luật Khoa Việt Nam, với sự đồng thuận ký tên của các Hội Viên Sáng Lập.

Làm tại thành phố Houston tiểu bang Texas Hoa Kỳ ngày 27 tháng 8 Năm 2000.

NỘI QUY
CÂU LẠC BỘ LUẬT KHOA VIỆT NAM

ÐIỀU I: DANH XƯNG – HUY HIỆU
Nay thành lập một tổ chức bất vụ lợi theo luật lệ của tiểu bang Texas với danh xưng là CÂU LẠC BỘ LUẬT KHOA VIỆT NAM, viết tắt là VILAS ( Vietnamese Law Society) với huy hiệu theo mẫu đính kèm.
ÐIỀU II: TÔN CHỈ
Ðặt trên căn bản đồng môn luật khoa và thân hữu, CÂU LẠC BỘ LUẬT KHOA VIỆT NAM (VILAS) hoạt động trên nền tảng dân chủ và trọng pháp trong tinh thần độc lập, khách quan, trung thực, công bình và yêu quê hương.
ÐIỀU III: MỤC ÐÍCH
Mục đích của CÂU LẠC BỘ LUẬT KHOA VIỆT NAM (VILAS) phù hợp với điều 501(3)(c) của bộ luật thuế vụ Hoa Kỳ, được quy định như sau:
a.   Thắt chặt tình thân ái, tương trợ giữa các hội viên qua những sinh hoạt Giáo Dục, Văn Hóa và Xã Hội.
b.  Góp phần vào công cuộc kiến tạo một quê hương Việt Nam TỰ DO, DÂN CHỦ TIẾN BỘ, và PHÚ CƯỜNG qua các hoạt động Tri Thức.
c.   Tất cả mục đích trên cần được thực hiện trong khuôn khổ luật lệ của địa phương nơi hoạt động.
ÐIỀU IV: HOẠT ÐỘNG
Câu Lạc Bộ sẽ cố gắng thực hiện những chương trình và hoạt động sau:
a.         Nghiên cứu, thảo luận và phổ biến các kiến thức và kinh nghiệm về Luật Pháp, Chính Trị, Kinh Tế, Tài Chánh, Văn Hoá, Xã Hội,Khoa Học và Kỹ Thuật… qua việc soạn thảo các kế hoạch, hội thảo và phát hành các ấn phẩm của các Ủy Ban. Những hoạt động này nhằm thỏa mãn nhu cầu tri thức của các hội viên và xuất bản thành các tác phẩm hữu ích cho sự phát triển của quê hương Việt Nam.
b.         Những hoạt động xã hội, văn hóa, giải trí và các chương trình khác nhằm tăng cường, phát triển và thắt chặt tình đồng môn, ái hữu và tương trợ giữa các hội viên.
c.         Những ấn phẩm định kỳ nhằm phổ biến các hoạt động và các sản phẩm tri thức của Câu Lạc Bộ qua mạng lưới Internet và các phương tiện truyền thông khác.   
ÐIỀU V: TRỤ SỞ
Trụ sở chính được đặt tại số 1209 Dennis St., Houston, TX 77004, và Hội Ðồng Ðiều Hành có thể thay đổi mỗi khi cần. Tùy quyết định của Hội Ðồng Ðiều Hành, Câu Lạc Bộ vẫn có thể có thêm nhiều văn phòng ở các Tiểu Bang khác, nhưng luôn luôn phải duy trì trong lãnh thổ Texas một văn phòng liên lạc đã được đăng ký với Tiểu Bang Texas.
ÐIỀU VI: HỘI VIÊN
Khoản 6-01: Hội viên:
Hội viên của Câu Lạc Bộ gồm hai loại: Hội viên Hoạt Ðộng và Hội viên Danh Dự.
a.         Hội viên hoạt động:  Bất cứ người Việt Nam nào đã và đang học luật tại Việt Nam, tại Hoa kỳ và tại các quốc gia khác và thân hữu chấp nhận Nội Quy của Câu Lạc Bộ đều có thể trở thành hội viên với các điều kiện sau:
-           Nộp đơn xin gia nhập Câu Lạc Bộ
-           Ðược sự chấp thuận của chủ tịch Hội Ðồng Ðiều Hành với sự đồng ý của Hội Ðồng Giám Sát và nhận thẻ hội viên.
-           Ðóng niên liễm.
b.         Hội viên danh dự: Các cựu và các giáo sư trường luật, các nhà trí thức Việt Nam và các mạnh thường quân có thể được mời vào hội với tư cách hội viên danh dự. Hội viên danh dự do Chủ Tịch Hội Ðồng Ðiều Hành mời và được Hội Ðồng Giám Sát đồng ý. Hội viên Danh Dự không có quyền biểu quyết và không phải đóng niên liễm.
Hội viên Câu Lạc Bộ không chịu trách nhiệm cá nhân về phương diện tài chánh, dân sự và       
các trách nhiệm khác của Câu Lạc Bộ.
Khoản 6-02:  Quyền hạn của hội viên: 
Hội viên được quyền tham gia vào các quyết định của Câu Lạc Bộ và được hưởng mọi quyền lợi do Câu Lạc Bộ mang lại. Mỗi hội viên đều có một phiếu ngang nhau khi họp Ðại Hội để quyết định một vấn đề của Câu Lạc Bộ.
Khoản 6-03:  Ra hoặc bị mời ra khỏi Câu Lạc Bộ:
Hội viên bất cứ lúc nào cũng có thể viết thư cho Tổng Thư Ký yêu cầu rút tên ra khỏi Câu Lạc Bộ.
Ðại Hội Khoáng Ðại với đa số phiếu có thể loại bỏ tư cách hội viên của một hội viên với lý do chính đáng. Hội viên không đóng niên liễm cũng có thể mất tư cách hội viên.
Khoản 6-04:  Tư cách hội viên:
Tư cách hội viên là một đặc quyền, không phải là một quyền lợi nên không được sang nhượng.
Khoản 6-05:  Niên liễm:
Ðại hội khoáng đại sẽ ấn định niên liễm tùy theo nhu cầu tài chánh của Câu Lạc Bộ theo đề nghị của Hội Ðồng Ðiều Hành.
ÐIỀU VII:ÐẠI HỘI KHOÁNG ÐẠI
Khoản 7-01:   Ðại Hội Thường Niên: 
Ðại Hội Thường Niên sẽ được triệu tập mỗi năm 1 lần.  Hội Ðồng Ðiều Hành sẽ định ngày, giờ, địa điểm họp thuận tiện cho các hội viên.  Trong trường hợp Hội Ðồng Ðiều Hành không triệu tập Ðại Hội trong thời hạn  đã quy định, bất cứ hội viên nào cũng có thể gởi thơ bảo đảm đến bất cứ viên chức nào của Câu Lạc Bộ đề nghị một ngày họp hợp lý.  Trong trường hợp này nếu Hội Ðồng Ðiều Hành không triệu tập Ðại Hội trong vòng 60 ngày kể từ ngày được đề nghị, bất cứ hội viên nào cũng có thể dùng những biện pháp luật định để cưỡng chế việc triệu tập Ðại Hội hoặc có thể dùng mọi thủ tục theo luật phổ thông và hợp lý để cưỡng chế việc triệu tập Ðại Hội.  Không triệu tập Ðại Hội thường niên không là lý do để giải tán Câu Lạc Bộ.
Trong trường hợp Hội Ðồng Ðiều Hành không triệu tập Ðại Hội đúng thời hạn, Hội Ðồng Sáng Lập phải hành xử quyền triệu tập để bầu Hội Ðồng Ðiều Hành mới.
Khoản 7-02:   Ðại Hội Bất Thường: 
Ðại hội Bất Thường sẽ do Hội Ðồng Ðiều Hành, Hội Ðồng Giám Sát hay Hội Ðồng Sáng Lập triệu tập bất cứ lúc nào.
Thư mời tham dự Ðại Hội Bất Thường phải được gởi 10 ngày trước ngày Ðại Hội trong đó phải quy định ngày, giờ và địa điểm, cũng phải nói rõ mục đích của Ðại Hội. Ðại Hội chỉ được bàn thảo và quyết định về vấn đề đã được nêu ra trong thư mời. Thư mời tham dự Ðại Hội có thể chuyển đạt qua điện thư, người tống đạt hay qua ngã bưu điện cho các hội viên.
Khoản 7-03:   Ðịa điểm và ngày giờ họp: 
Ðịa điểm và ngày giờ họp do Hội Ðồng Ðiều Hành quyết định.
Khoản 7-04:   Thủ tục thông báo và triệu tập Ðại Hội Thường Niên: 
Thông báo triệu tập Ðại Hội Thường Niên phải được đọc trên đài phát thanh tối thiểu 3 lần, hoặc đăng trên nhật báo hay bán nguyệt san Viet ngữ ít nhất 2 kỳ, và trước ngày Ðại Hội ít nhất là 14 ngày.
Trong trường hợp mục đích của Ðại Hội là để tu chính Ðiều Lệ, Nội Quy, thư mời phải tóm lược lý do và đề nghị sửa đổi.
Khoản 7-05:    Biểu quyết:
Mỗi hội viên được quyền bỏ một phiếu.  Ða số phiếu hơp lệ được xem là quyết định của Ðại Hội. Một khi Ðại Hội đã biểu quyết, quyết định đó được coi như của toàn thể hội viên.
Bầu cử Hội Ðồng Ðiều Hành, Hội Ðồng Giám Sát, được diễn ra tại địa điểm do Hội Ðồng Ðiều Hành đương nhiệm chỉ định với sự đề nghị của Ủy Ban Bầu Cử.
Khoản 7-06:    Miễn Thông Báo: 
Những đòi hỏi về việc thông báo quy định bởi bộ luật của các tổ chức vô vị lợi của tiểu bang Texas, của Ðiều Lệ hay Nội Quy Câu Lạc Bộ đều có thể được miễn trừ bằng bút tích hay chữ ký của các hội viên, trước hay sau phiên họp.
Khoản 7-07:    Túc Số: 
Túc số của Ðại Hội là trên 50% tổng số hội viên, túc số được tính trên căn bản số hội viên hiện diện và số giấy ủûy quyền.  Nhưng nếu phiên họp lần thứ 1 không đủ túc số.  Thơ mời họp phải được gởi lần thứ 2, mười bốn ngày trước khi họp.  Trong lần họp thứ 2 này, túc số của Ðại Hội coi như hợp lệ với bất cứ bao nhiêu hội viên hiện diện và số giấy ủy quyền. Mọi quyết định của Ðại Hội đều có giá trị và hiệu lực.
Khoản 7-08:    Giấy ủy quyền: 
Giấy ủy quyền phải được thực hiện dưới hình thức văn thư, có thị thực chữ ký. Giấy ủy quyền có giá trị một tháng trừ khi được quy định khác trong chính văn thư đó. Việc bỏ phiếu bầu các viên chức Ðiều Hành và Giám Sát có thể được thực hiện qua ngả gởi thư thông thường, hay qua điện thư, hay cả hai. Mỗi hội viên tham dự chỉ có thể đại diện cho tối đa 2 hội viên vắng mặt.
Khoản 7-09:    Chủ tọa: 
Ban Thường Vụ Hội Ðồng Sáng Lập chủ tọa và điều hành các buổi Ðại Hội.
ÐIỀU VIII:     HỘI ÐỒNG SÁNG LẬP
Khỏan 8-01:   Hội Ðồng Sáng Lập:
Hội Ðồng Sáng Lập gồm các vị Hội Viên Tiên Khởi đã tham gia và hăng hái đóng góp vào việc thành lập Câu Lạc Bộ.
Khoản 8-02:Nhiệm vụ:
Hội Ðồng Sáng Lập sẽ bổ nhiệm Ủy Ban Bầu Cử và Ủy Ban Tổ Chức Ðại Hội:
Hội Ðồng Sáng Lập có quyền sơ thẩm lượng giá và chế tài mọi thành viên trong Hội Ðồng Ðiều Hành và Hội Ðồng Giám Sát vi phạm Ðiều Lệ và Nội Quy của Câu Lạc Bộ, cũng như giải quyết các tranh chấp giữa Hội Ðồng Ðiều Hành và Hội Ðồng Giám Sát. Nếu không thể triệu tập được Ðại Hội, Hội Ðồng Sáng Lập có thể giải tán Câu Lạc Bộ. 
Hội Ðồng Sáng Lập phải triệu tập Hội Nghị Thường Niên các hội viên sáng lập, ba tháng trước ngày Ðại Hội của Câu Lạc Bộ.
Khoản 8-03:   Ban Thường Vu Hội Ðồng Sáng Lập:
Ban Thường Vụ Hội Ðồng Sáng Lập do các Ủy Viên trong Hội Ðồng Sáng Lập bầu ra, gồm 3 đến 5 Ủy Viên, có nhiệm vụ điều hành Hội Ðồng Sáng Lập và triệu tập các phiên họp thường xuyên hay bất thường của Hội Ðồng Sáng Lập.
ÐIỀU IX:  HỘI ÐỒNG ÐIỀU HÀNH
Khỏan 9-01:   Hội Ðồng Ðiều Hành:
Hội Ðồng Ðiều Hành là cơ quan lãnh đạo và điều hành tất cả mọi công việc của Câu Lạc Bộ, do Ðại Hội Câu Lạc Bộ bầu ra.
Khoản 9-02:   Số lượng thành viên của Hội Ðồng Ðiều Hành
Số lượng thành viên củûa Hội Ðồng Ðiều Hành gồm có 6 người, số lượng thành viên có thể bị giảm, nhưng sự giảm thiểu này không thể thay đổi nhiệm kỳ còn lại của Hội Ðồng Ðiều Hành.
Khoản 9-03:   HộiÐồng Ðiều Hành quản trị mọi hoạt động của Câu Lạc Bộ.
Khoản 9-04:   Hội Ðồng Ðiều Hành biểu quyết theo đa số tương đối
Khoản 9-05:   Bầu cử Hội Ðồng Ðiều Hành
Hội Ðồng Ðiều Hành do Ðại Hội bầu ra, gồm các chức vụ Chủ Tịch, Phó Chủ Tịch nội vụ, Phó Chủ Tịch ngoại vụ, Phó Chủ Tịch kế hoạch, Tổng Thư Ký và Thủ Quỹ. Các chức vụ được bầu riêng biệt.
Hội Ðồng Ðiều Hành được bầu 2 năm một lần, không sớm hơn 30 ngày sau khi có danh sách ứng cử viên và 60 ngày trước ngày bầu cử. Nhiệm kỳ của Hội Ðồng Ðiều Hành là hai (02) năm.  Hội Ðồng Ðiều Hành quản trị Câu Lạc Bộ cho đến khi Ðại Hội bầu ra Hội Ðồng Ðiều Hành kế nhiệm hoặc cho đến khi bị truất quyền.
Khoản 9-06:   Ðiền Khuyết: 
Nếu một thành viên trong Hội Ðồng Ðiều Hành bị truất quyền do quyết định của Ðại Hội hoặc nếu một thành viên của Hội Ðồng Ðiều Hành từ chức và nếu nhiệm kỳ còn lại trên 1 năm, Hội Ðồng Ðiều Hành sẽ cử người tạm thay thế cho đến khi một cuộc bầu cử đặc biệt bầu 1 thành viên mới. Nếu dưới 1 năm, Hội Ðồng Ðiều Hành có quyền đề cử người điền khuyết.
Khoản 9-07:  Nhiệm kỳ: 
Nhiệm kỳ của Hội Ðồng Ðiều Hành là 2 năm. Sau khi nhiệm kỳ chấm dứt, các thành viên của Hội Ðồng Ðiều Hành có thể ra tái ứng cử, và không bị giới hạn về số nhiệm kỳ phục vụ. Riêng chức vụ Chủ Tịch thì không thành viên nào có thể đảm trách quá 2 nhiệm kỳ.
Khoản 9-08:  Truất quyền: 
Ðại Hội có thể truất quyền một thành viên hay toàn bộ Hội Ðồng Ðiều Hành do quyết định đa số của Ðại Hội với lý do chính đáng, bất cứ lúc nào. Căn bản truất quyền là những hành vi cố ý làm hại thật sự đến danh dự hay quyền lợi của Câu Lạc Bộ theo những tiêu chuẩn và khả năng tối thiểu đòi hỏi.
Việc truất quyền chỉ diễn ra tại Ðại Hội, và thông báo triệu tập Ðại Hội có nêu rõ mục đích này.
Khoản 9-09:  Thủ tục truất quyền: 
Chế tài những vi phạm Ðiều Lệ và Nội Quy của Hội Ðồng Ðiều Hành và Hội Ðồng Giám Sát sẽ do Hội Ðồng Sáng Lập quyết định.
a.         Nếu một thành viên Hội Ðồng Ðiều Hành vi phạm trầm trọng Ðiều Lệ và Nội Quy, Hội Ðồng Giám Sát nhận đơn khiếu nại và khởi động thủ tục truất quyền.  Hội đồng Sáng Lập quyết định sơ thẩm và Ðại Hội sẽ quyết định chung thẩm.
b.         Nếu thành viên Hội Ðồng Giám Sát vi phạm nặng nề Ðiều Lệ và Nội Quy, Hội Ðồng Ðiều Hành sẽ nhận đơn khiếu nại, và khởi động thủ tục truất quyền.  Hội Ðồng Sáng Lập quyết định sơ thẩm, và Ðại Hội quyết định chung thẩm.
Khoản 9-10:  Từ chức: 
Thành viên Hội Ðồng Ðiều Hành có thể từ chức bất cứ lúc nào sau khi thông báo bằng văn thư cho Chủ Tịch hay Tổng Thư Ký. Thư từ chức có thể nêu lý do và định ngày chấm dứt nhiệm vụ; nếu thư từ chức không nêu rõ lý do xin từ chức, Chủ Tịch sẽ họp bàn với các thành viên khác trong Hội Ðồng Ðiều Hành và chấp nhận việc từ chức.  Cũng được xem như tự động từ chức nếu một thành viên không tham dự 3 khóa họp liên tục mà không thông báo và không có lý do chánh đáng, không tham dự Ðại Hội cũng được kể như là một lần vắng mặt quy định trong khoản này.
Khoản 9-11:  Túc số và các quyết định của Hội Ðồng Ðiều Hành:
Trừ khi được Ðiều Lệ và Nội Quy dự liệu khác, túc số được quy định là quá bán. Các thành viên hiện diện hoặc do uỷ quyền được quyền bỏ phiếu.  Số lượng các giấy uỷ quyền không đựơc kể trong việc xác định túc số phiên họp. Trừ khi Ðiều Lệ và Nội Quy đặc biệt ấn định khác, Hội Ðồng Ðiều Hành quyết định theo thể thức đa số tương đối.
Khoản 9-12:  Phiên họp của Hội Ðồng Ðiều Hành: 
a.         Họp thường xuyên: Các phiên họp thường xuyên được họp hằng tháng vào ngày giờø và địa điểm do Chủ Tịch Hội Ðồng Ðiều Hành ấn định.
b.         Họp bất thường:  Bất cứ khi nào Hội Ðồng Ðiều Hành cũng có thể triệu tập phiên họp bất thường nhưng chỉ thảo luận và quyết định những vấn đề đã được nêu ra trong thư mời.
c.         Thư mời: Phiên họp thường xuyên không cần tống đạt thư mời. Thư mời tham dự các phiên họp bất thường phải được gởi tới các thành viên.  Sự hiện diện của các thành viên có ký tên xác nhận sự miễn trừ thủ tục thư mời trừ khi sự hiện diện đó nhằm phản đối phiên họp không đựơc mời và triệu tập hợp pháp.  Thư mời được gởi ít nhất là 3 ngày và trễ nhất là 10 ngày trước ngày họp.  Thư mời phải định rõ ngày, giơ,ø địa điểm và mục đích của phiên họp. Phiên họp chỉ đựơc thảo luận và biểu quyết theo mục đích đã được mời.  Thư mời có thể bằng đường bưu điện, người tống đạt, hay điện thư.
Thư mời của Hội Ðồng Ðiều Hành để đề cử người điền khuyết phải được phổ biến 3 lần trên đài phát thanh hay đăng báo hai kỳ trên hai bán nguyệt san Việt Nam.  Phiên họp chỉ được tiến hành 30 ngày sau khi thông báo được phổ biến.
Thủ tục thông báo có thể được miễn trừ nếu tất cả những hội viên phải được mời, đã hiện diện và cùng ký vào mẫu miễn trừ thông báo trước phiên họp. Thông báo mời họp phải được gởi qua ngả bưu điện, điện thư, hay người trao tay ít nhất là (01) ngày trước khi có phiên họp.
Khoản 9-13:    Những văn thư giấy tờ khác của Hội Ðồng Ðiều Hành:
Những văn kiện thông đạt bằng điện tín, điện thư, hoặc bản sao hay phóng ảnh của các văn kiện đó được ký bởi thành viên Hội Ðồng Ðiều Hành cũng được coi như tài liệu chính thức của thành viên này.
ÐIỀU X:  HỘI ÐỒNG GIÁM SÁT
Khoản 10-01:  Thành viên:
Hội Ðồng Giám Sát tối thiểu gồm 3 thành viên, tối đa 5 thành viên do Ðạïi Hội bầu ra, nhiệm kỳ là 2 năm.  Thành viên có thể được tái đắc cử. Hội Ðồng Giám Sát gồm có 1 Chủ Tịch, 1 Phó Chủ Tịch, 1 Tổng Thư Ký và các Ủy Viên.  Chủ Tịch Hội Ðồng Giám Sát không thể nắm chức Chủ Tịch ở các tổ chức khác.
Khoản 10-02:  Trách Nhiệm: 
Hội Ðồng Giám Sát có nhiệm vụ theo dõi việc thi hành Ðiều Lệ và Nội Quy của Hội Ðồng Ðiều Hành và các hội viên.  Hội Ðồng Giám Sát tham dự việc ghi danh và kết nạp hội viên.  Hội Ðồng Giám Sát có quyền khởi động thủ tục truất quyền Hội Ðồng Ðiều Hành trước khi Hội Ðồng Ðiều Hành mãn nhiệm nếu có những bằng chứng Hội Ðồng Ðiều Hành đã vi phạm Ðiều Lệ và Nội Quy một cách trầm trọng.
ÐIỀU XI:  CỐ VẤN ÐOÀN
Khoản 11-01:  Cố Vấn Ðoàn:
Cố Vấn Ðoàn do Hội Ðồng Ðiều Hành mời với sự đồng ý của Hội Ðồng Giám Sát. Nhiệm kỳ của Cố Vấn Ðoàn là 2 năm và chấm dứt cùng lúc với Hội Ðồng Ðiều Hành. Cố Vấn Ðoàn sẽ gồm từ 3 đến 9 vị. Cố Vấn Ðoàn sẽ góp ý với Hội Ðồng Ðiều Hành trong các vấn đề liên quan tới chương trình hoạt động và bất cứ một vấn đề nào mà Hội Ðồng Ðiều Hành cần tham khảo. Cố Vấn Ðoàn có quyền tham dự các phiên họp của Hội Ðồng Ðiều Hành, thảo luận và nói lên quan điểm của mình, nhưng không có quyền biểu quyết.
ÐIỀU XII: CÁC ỦY BAN
Khoản 12-01:  Ủy Ban Bầu Cử:
Ủy Ban Bầu Cử gồm 5 thành viên do Hội Ðồng Sáng Lập chỉ định và làm việc trong một thời gian ngắn. Nhiệm vụ của Ủy Ban là soạn thảo thể lệ và tổ chức bầu cử. Ủy Ban sẽ chấm dứt nhiệm vụ sau khi Hội Ðồng Sáng Lập xác nhận kết quả bầu cử. Ủy Ban không được quyền lựa chọn hay làm nản lòng các ứng cử viên. Ủy Ban lập biên bản xác nhận kết quả cuộc bầu cử, rồi nạp kết quả đó cho Hội Ðồng Sáng Lập.
Khoản 12-02: Các Ủy Ban Ðặc Nhiệm:
Hội Ðồng Ðiều Hành với đa số tương đối có thể thiết lập các Ủy Ban Ðặc Nhiệm khi thấy cần thiết trong việc quản trị Câu Lạc Bộ miễn không vi phạm Nội Quy và luật lệ tổng quát. Thành viên của các Ủy Ban gồm từ 2 người trở lên. Thành viên của Hội Ðồng Ðiều Hành phải nắm đa số. Việc chỉ định và ủy quyền cho các Ủy Ban nầy không miễn trừ trách nhiệm của Hội Ðồng Ðiều Hành và các thành viên của Hội Ðồng. Những thành viên của Ủy Ban Ðặc Nhiệm không phải là thành viên trong các Hội Ðồng Ðiều Hành phải gánh chịu trách nhiệm như các thành viên trong Hội Ðồng Ðiều Hành.
Quyền hạn của các Ủy Ban Ðặc Nhiệm nầy được giới hạn trong một khoản thời gian nhất định.
Khoản 12-03: Thể lệ điều hành các Uûy Ban:
Trừ khi Hội Ðồng Ðiều Hành quy định khác, các Ủy Ban được quyền ấn định nguyên tắc điều hành của Ủy Ban. Những nguyên tắc điều hành nầy chỉ áp dụng cho Ủy Ban này thôi và sẽ chấm dứt khi Ủy Ban này không còn hiện hữu, hoặc đã hoàn thành công tác hoặc đã chấm dứt do quyết định của Hội Ðồng Ðiều Hành.
Nếu Hội Ðồng Ðiều Hành không quy định ngược lại, thể lệ điều hành của Ủy Ban sẽ do Ủy Ban quyết định với điều kiện được phê chuẩn của Hôị Ðồng Ðiều Hành. Ða số thành viên của Ủy Ban tạo thành túc số hợp lệ của các buổi họp và các quyết định cũng phải được đa số chấp thuận giống như thủ tục của Hội Ðồng Ðiều Hành.
Bất cứ hành vi hay quyết định nào của Ủy Ban, mặc dầu không qua cuộc họp nhưng hội đủ chữ ký cuả đa số thành viên trong Ủy Ban cũng được coi như có giá trị chấp hành.
Khoản 12-04: Công việc của Ủy Ban:
Công việc của các Ủy Ban là để giúp cho Hội Ðồng Ðiều Hành. Việc thiết lập và ủy quyền cho các Ủy ban không miễn trừ trách nhiệm của Hội Ðồng Ðiều Hành và các thành viên của Hội Ðồng Ðiều Hành.
Khoản 12-05: Biên Bản:
Biên bản mỗi phiên họp của các Ủy ban phải được lưu trữ làm hồ sơ tài liệu của Câu Lạc Bộ. Biên bản nầy phải được xuất trình ngay cho các thành viên Hội Ðồng Ðiều Hành.
ÐIỀU XIII:  THÀNH VIÊN CỦA HỘI ÐỒNG ÐIỀU HÀNH
Khoản 13-01: Quyền hạn và trách nhiệm của mỗi thành viên Hội Ðồng Ðiều Hành:
Mọi quyết định của Hội Ðồng Ðiều Hành phải được mọi thành viên cùng tham dự dưới hình thức một quyết nghị. Hội Ðồng Ðiều Hành có thẩm quyền và bổn phận  thi hành các chủ trương và chính sách để thực hiện các mục đích của Câu Lạc Bộ đã được xác định trong Ðiều Lệ và Nội Quy.
a.         Chủ Tich: 
Chủ Tịch là Ðại Diện của Câu Lạc Bộ. Chủ Tịch sẽ chủ tọa mọi phiên họp của Hội Ðồng Ðiều Hành. Chủ Tịch phải chu toàn trách nhiệm của mình, kiểm soát và đôn đốc mọi hoạt động của Câu Lạc Bộ theo chính sách và đường hướng do Hội Ðồng Ðiều Hành chấp thuận.
Chủ Tịch có nhiệm vụ trình bày cho Hội Ðồng Ðiều Hành ngân sách hằng năm, dự phỏng số thâu và chi. Dự án ngân sách nầy phải được Ðại Hội quyết định hằng năm.
Chủ Tịch phải cung cấp bản chi thu của Câu Lạc Bộ mỗi khi có lời yêu cầu của bất cứ một hội viên hay thành viên nào của Hội Ðồng Ðiều Hành.
Không đệ trình ngân sách hằng năm, không báo cáo hằng tháng, có những mờ ám trong sổ sách và tài liệu chứng minh hay chỉ soạn thảo bản chi thu của Câu Lạc Bộ khi được yêu cầu đều là lý do để bị truất quyền.
b.         Phó Chủ Tịch Nội Vụ: 
Phó Chủ Tịch Nội Vụ có nhiệm vụ thay thế Chủ Tịch hành xử mọi công việc của Chủ Tịch quy định trong Nội Quy, thay mặt Chủ Tịch trong trường hợp vị này vắng mặt hay không thể thi hành nhiệm vụ được, hay vì một lý do bất khả kháng.
Phó Chủ Tịch Nội Vụ phụ giúp Chủ Tịch trong việc điều hành Hội. Phó Chủ Tịch Nội Vụ phối hợp các hoạt động của các Ủy Ban như Ủy Ban thâu nhập Hội Viên, Ủy Ban  Xã Hội, Ủy Ban Văn Hoá …
c.         Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ:
Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ giúp Chủ Tịch trong tất cả các vấn đề đối ngoại kể cả giao tế. Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ sẽ phối hợp hoạt động của các Ủy Ban Tài Chánh, Ủy Ban Ngoại Giao…
d.   Phó Chủ Tịch Kế Hoạch:
Phó Chủ Tịch Kế Hoạch giúp Chủ Tịch trong tất cả các vấn đề hoạch định kế hoạch ngắn và dài hạn. Phó Chủ Tịch Kế Hoạch phối hợp hoạt động của các Ủy Ban: Thuyết Trình Hội Luận, Nghiên Cứu, Kế Hoạch, Ấn Loát và Phát Hành…
e.  Tổng Thư Ký:
Tổng Thư Ký có bổn phận làm và lưu giữ biên bản các phiên họp của Ðại Hội và các buổi họp cuả Hội Ðồng Ðiều Hành, và giữ các bản chánh hồ sơ của Câu Lạc Bộ. Tổng Thư Ký có bổn phận thi hành chức vụ mình theo sự quy định bởi luật lệ hay Nội Quy của Câu Lạc Bộ. Tổng Thư Ký quản thủ con dấu và đóng dấu trên các tài liệu cần thiết đính kèm với chử ký của mình. Hội Ðồng Ðiều Hành có quyền chỉ định cho bất cứ thành viên nào được quyền đóng dấu và ký văn thư của Hội.
f. Thủ Quỹ:
Thủ Quỹ chịu trách nhiệm giữ tiền của Câu Lạc Bộ.
Thủ Quỹ có trách nhiệm cất giữ đầy đủ giấy biên nhận và giấy xuất tiền của Câu Lạc Bộ. Thủ Quỹ gửi tiền vào các trương mục hoặc ký thác đồ đạc quí giá của Câu Lạc Bộ ở ngân hàng và nơi nhận ký thác do Hội Ðồng Ðiều Hành chỉ định.
Khi được yêu cầu, Thủ Quỹ có bổn phận xuất trình bản tổng kết các trương mục tại  ngân hàng, sổ sách, chứng từ chi thu cho bất cứ hội viên, thành viên Hội Ðồng Ðiều Hành.  Thủ Quỹ làm việc dưới sự kiểm soát của Hội Ðồng Ðiều Hành trong bổn phận của Thủ Quỹ hoặc các việc khác do Hội Ðồng Ðiều Hành chỉ định.  Khiếm khuyết trong việc xuất trình các chứng từ chi thu, và bản kết toán các chi thu là lý do chính đáng để bị truất quyền.
ÐIỀU XIV:  QUẢN TRỊ TÀI CHÁNH
Khoản 14-01: Tài khóa:
Tài khóa của Câu Lạc Bộ được quy định từ ngày 1 tháng 1 đến 31 tháng 12 mỗi năm.
Khoản 14-02: Tài sản:
Tích sản đầu tiên của Câu Lạc Bộ gòm tiền niên liễm của hội viên đóng góp, trợ cấp hay tặng dữ.  Tất cả mọi tặng dữ vô điều kiện và mọi việc gây quỹ đều phải được sự chấp thuận của đa số thành viên Hội Ðồng Ðiều Hành.
Khoản 14-03:  Chi phiếu, giấy nợ, hợp đồng:
Hội Ðồng Ðiều Hành chỉ định người có thẩm quyền ký các chi phiếu, phiếu ứng trước, lệnh trả tiền, ký phiếu nhận, phiếu nợ, phiếu nhận trả nợ, ký hợp đồng, ký các giấy tờ và văn kiện khác.
Hội Ðồng Ðiều Hành quyết định việc mở trương mục ngân hàng.  Trương mục của Câu Lạc Bộ sẽ đứng tên Chủ Tịch và Tổng Thư Ký hay Thủ Quỹ. Chi phiếu phải có chữ ký của hai người đứng tên.
Nếu trả trên 1 chi phiếu hay trả trên một khoản chi cho một người, một cơ quan, một công ty trong vòng 30 ngày, Chủ Tịch và Thủ Quỹû phải thông báo cho Hội Ðồng Ðiều Hành.
a.         Chi tiêu dưới $100 cần có sự chuẩn chi của Chủ Tịch và Phó Chủ Tịch.  Phiếu yêu cầu chuẩn chi phải có chử ký của Chủ Tịch, Phó Chủ Tịch và Thủ Quỹ.
b.         Chi tiêu trên $100 phải có sự chấp thuận của Hội Ðồng Ðiều Hành.  Phiếu yêu cầu chuẩn chi phải có chử ký của Chủ Tịch, Phó Chủ Tịch, và Thủ Quỹ.
c.         Mọi sự chi thu phải phù hợp với nguyên tắc điều hành kế toán tổng quát (GAAP).
d.         Tất cả các bản báo cáo tài chánh mỗi tam cá nguyệt và hàng năm phải do kế toán viên hữu thệ (CPA) thiết lập.
Khoản 14-04: Sổ sách và tài liệu kế toán của Câu Lạc Bộ phải chính xác và các biên bản liên quan đến quyết định tài chánh do Ðại Hội, Hội Ðồng Ðiều Hành và các Ủy Ban có thẩm quyền đều phải được giử gìn cẩn thận.  Bất cứ hội viện nào, người đại diện hoặc luật sư của họ, đều có quyền xem xét các sổ sách và tài liệu kế toán với mục đích chính đáng và trong thời gian hợp lý.
ÐIỀU XV:  TU CHÍNH        
Khoản 15-01:  Mọi tu chính về Ðiều Lệ và Nội Quy sẽ do đề nghị của Hội Ðồng Sáng Lập, Hội Ðồng Ðiều Hành, Hội Ðồng Giám Sát hay do đa số hội viên.
Khoản 15-02: Bất cứ điều khoản nào của bản Nội Quy nầy đều có thể tu chính ngoại trừ Ðiều II: TÔN CHỈ, và Ðiều III: MỤC ÐÍCH.
Khoản 15-03: Tu chính Ðiều Lệ và Nội Quy: Ðiều Lệ và Nội Quy có thể được chuẩn hành, tu chính hay hủy bỏ. Thủ tục nầy, trước hết phải do sự đồng thuận của 2/3 số phiếu của Hội Ðồng Sáng Lập và kế đó là sự đồng thuận của 2/3 số phiếu của Ðại Hội Toàn Thể Hội Viên.
Nội Quy này sẽ có hiệu lực ngay sau khi Hội Ðồng Sáng Lập chấp thuận và chuẩn hành với đa số phiếu thuận.
Bản văn tiếng Anh có giá trị pháp lý hơn bản văn tiếng Việt.

* * * * * * * * * * * * * * * * * *  
THỂ LỆ TỔ CHỨC BẦU CỬ, ỨNG CỬ
Ðiều 1:
Ủy Ban Bầu Cử do Hội Nghị Hội Ðồng Sáng Lập bổ nhiệm sẽ tổ chức cuộc bầu cử Hội Ðồng Ðiều Hành (HÐÐH) và Hội Ðồng Giám Sát (HÐGS) nhiệm kỳ 2000-2002 vào ngày 10 tháng 9 năm 2000.
Ðiều 2:
Cử tri gồm tất cả những Hội Viên Hoạt Ðộng (HVHÐ) hội đủ điều kiện theo điều 6 của Nội Quy. Danh sách cử tri sẽ được phổ biến trước buổi họp.
Hội viên có thể khiếu nại về tư cách của cử tri hoặc xin bổ túc hồ sơ cần thiết để được ghi tên vào danh sách cử tri trước giờ khai mạc.
Ðiều 3:
Mỗi hội viên hoạt động, nếu không bị giới hạn bởi Nội Quy đều có thể ứng cử hoặc nhận đề cử vào các chức vụ trong Hội Ðồng Ðiều Hành (HÐÐH) hoặc Hội Ðồng Giám Sát (HÐGS).
Hội Ðồng Sáng Lập (HÐSL) sẽ ấn định thời gian để các hội viên ứng cử hoặc đề cử trước khi bầu mỗi chức vụ.
Ðiều 4:
Mọi cử tri hợp lệ đều có quyền khiếu nại tư cách ứng cử viên trước khi bầu cử.
Hội Ðồng Sáng Lập sẽ quyết định sự khiếu nại theo đa số.
Ðiều 5:
Các chức vụ trong Hội Ðồng Ðiều Hành (HÐÐH) và Hội Ðồng Giám Sát (HÐGS) đều được bầu cử theo thể thức đơn danh, trực tiếp, kín, và theo đa số tương đối.
Ðiều 6:
Sau khi có kết quả kiểm phiếu, cử tri có 10 phút để khiếu nại cuộc bầu cử. Hội Ðồng Sáng Lập (HÐSL) sẽ quyết định việc khiếu nại theo đa số.
Ðiều 7:
Nếu không có khiếu nại, hoặc sau khi đã giải quyết các khiếu nại, Hội Ðồng Sáng Lập (HÐSL) sẽ công bố kết quả chính thức cuộc bầu cử.

NỘI QUY
Câu Lạc Bộ Luật Khoa Việt Nam
(Sau khi tu chính năm 2002)

ÐIỀU I: DANH XƯNG - HUY HIỆU
Nay thành lập một tổ chức bất vụ lợi theo luật lệ của Tiểu Bang Texas, Liên Bang Hoa Kỳ, với danh xưng là Câu Lạc Bộ Luật Khoa Việt Nam, viết tắt là VILAS (Vietnamese Law Association), với huy hiệu theo mẫu đính kèm.

ÐIỀU II: TÔN CHỈ VÀ MỤC ĐÍCH.
Câu Lạc Bộ Luật khoa Việt Nam coi tình đồng môn là trọng, mọi hoạt động tri thức hay ái hữu đều nhằm củng cố và phát huy tình tương thân tương ái giữa các cựu sinh viên Luật Khoa Việt Nam, trên nền tảng dân chủ, trọng pháp, với tinh thần độc lập, khách quan, trung thực, công bình và yêu mến quê hương.

ÐIỀU  III: HỌAT ĐỘNG.
Câu Lạc Bộ Luật Khoa Việt Nam sẽ  thực hiện những hoạt động văn hoá, xã hội, ái hữu và tương trợ giữa các hội viên.

ÐIỀU  IV: TRỤ SỞ.
Trụ sở chính được đặt tại địa chỉ do Hội Ðồng Ðiều Hành Câu Lạc Bộ Luật khoa Việt Nam ấn định cho mỗi nhiệm kỳ và có thể thay đổi khi cần. Câu Lạc Bộ LKVN có thể đặt nhiều văn phòng ở các Tiểu Bang khác, nhưng luôn phải duy trì trong lãnh thổ Texas một văn phòng.

ÐIỀU V: HỘI VIÊN.
Khoản 5-01: Hội viên.
Câu Lạc Bộ Luật Khoa Việt Nam gồm có hội viên hoạt động và hội viên danh dự.
a. Hội viên hoạt động: Bất cứ người Việt Nam nào đã học luật tại Việt Nam, tại Hoa Kỳ và tại các quốc gia khác, chấp nhận Nội Quy của Câu Lạc Bộ, đều có thể trở thành hội viên nếu hội đủ các điều kiện sau:
- Ghi  danh gia nhập.
- Ðược sự chấp nhận của Hội Ðồng Ðiều Hành, với sự đồng thuận của Hội Ðồng Thường Vụ Ðại Hội.
- Ðóng niên liễm.
b.- Hội viên danh dự: Là danh hiệu được Hội Ðồng Ðiều Hành trao tặng cho các ân nhân đã trợ giúp vật chất hay tinh thần cho các hoạt động của Câu Lạc Bộ Luật khoa Việt Nam, với sự đồng thuận của Hội Ðồng Thường Vụ Ðại Hội. Hội viên danh dự không phải đóng niên liễm.
Khoản 5 - 02: Quyền hạn của hội viên.
a.- Hội viên hoạt động được quyền tham gia vào các sinh hoạt của Câu Lạc Bộ LKVN và được hưởng mọi quyền lợi do Câu Lạc Bộ LKVN mang lại. Mỗi hội viên đều có một phiếu ngang nhau trong các Ðại Hội khi biểu quyết các vấn đề của Câu Lạc Bộ.
b.- Hội viên danh dự không có quyền biểu quyết.
c.-Hội viên Câu Lạc Bộ LKVN không chịu trách nhiệm cá nhân về phương diện tài chánh, dân sự và các trách nhiệm khác của Câu Lạc Bộ.
Khoản 5 - 03: Rút tên hoặc mất tư cách hội viên.
Hội viên bất cứ lúc nào cũng có thể viết thư cho Hội Ðồng Ðiều Hành yêu cầu rút tên ra khỏi Câu Lạc Bộ. Hội Ðồng Thường Vụ Ðại Hội và Hội Ðồng Ðiều Hành họp lại, với đa số phiếu có thể phủ nhận tư cách hội viên của một hội viên với lý do chính đáng. Hội viên không đóng niên liễm cũng có thể mất tư cách hội viên theo quyết định của Hội Ðồng Ðiều hành, với sự đồng thuận của Hội Ðồng Thường Vụ Ðại Hội.
Khoản 5-04: Tư cách hội viên.
Tư cách hội viên là một đặc quyền, không phải là quyền lợi nên không được chuyển nhượng.
 Khoản 5-05: Niên liễm.
Hội Ðồng Ðiều Hành sẽ ấn định niên liễm tùy theo nhu cầu tài chánh của Câu Lạc Bộ LKVN, với sự đồng thuận của Hội ÐồngThường Vụ Ðại Hội.

ÐIỀU VI: ÐẠI HỘI KHOÁNG ÐẠ I CÂU LẠC BỘ LUẬT KHOA VIỆT NAM.
Khoản 6-01: Ðại Hội Khoáng Ðại.
Ðại Hội Khoáng Ðại là cơ quan quyền lực tối cao của Câu Lạc Bộ Luật Khoa Việt Nam, có quyền sửa đổi, hủy bỏ một phần hay toàn bộ Nội Quy, cử ra Hội Ðồng Thường Vụ Ðại Hội và Hội Ðồng Ðiều Hành, thông qua đường lối, chính sách hoạt động và giải quyết chung thẩm mọi vấn đề phát sinh từ các sinh hoạt của Câu Lạc Bộ LKVN. Ðại Hội Khoáng Ðại có thể được triệu tập thường niên và bất thường.
Khoản 6-02: Ðại Hội Thường Niên.
a.- Ðại Hội Thường Niên được triệu tập mỗi năm một lần. Ban tổ chức Ðại Hội do Hội Ðồng Thường Vụ Ðại Hội cử ra, sẽ định ngày, giờ, địa điểm họp Ðại Hội. Trong trường hợp Hội Ðồng Thường Vụ Ðại Hội không triệu tập Ðại Hội trong thời hạn đã qui định, Hội Ðồng Ðiều Hành sẽ gửi văn thư yêu cầu triệu tập Ðại Hội Thường Niên trong vòng 30 ngày. Nếu sau 30 ngày kể từ ngày nhận được văn thư yêu cầu mà Hội Ðồng Thường Vụ vẫn bất động, Hội Ðồng Ðiều Hành sẽ đứng ra triệu tập Ðại Hội Thường Niên. Nếu Hội Ðồng Thường Vụ và Hội Ðồng Ðiều Hành đều bất động trong việc triệu tập Ðại Hội Thường Niên, một phần ba(1/3) tổng số hội viên có thể cử đại diện đứng ra triệu tập Ðại Hội. Không triệu tập Ðại Hội Thường Niên, không là lý do giải tán Câu Lạc Bộ.
b.-Thông báo hay thư mời triệu tập Ðại Hội Thường Niên phải được chuyển đạt bằng mọi phương cách đến các hội viên ít nhất là mười bốn( 14 ) ngày trước ngày Ðại Hội.
Khoản 6-03: Ðại Hội Bất Thường.
Ðại Hội Bất Thường sẽ do Hội Ðồng Thường Vụ Ðại Hội hay Hội Ðồng Ðiều Hành triệu tập bất cứ lúc nào khi cần thiết. Thư mời phải được gửi đến các hội viên ít nhất là năm(5) ngày trước Ðại Hội, trong đó qui định rõ ngày, giờ, địa điểm và mục đích của Ðại Hội. Ðại Hội chỉ được bàn thảo và quyết định về những vấn đề đã được nêu rõ trong thư mời. Thư mời tham dự Ðại Hội bất thường có thể  chuyển đạt đến các hội viên bằng mọi phương cách.
Khoản 6-04: Túc số và biểu quyết.
a.-Túc số của Ðại Hội là quá bán tổng số hội viên ghi danh hợp lệ tính đến ngày Ðại Hội. Nếu Ðại Hội lần đầu không hội đủ túc số quá bán, Ðại Hội lần thứ hai được triệu tập sau đó, túc số hợp lệ với bất cứ bao nhiêu hội viên hiện diện.
b.- Mỗi hôi viên được bỏ một phiếu. Hội viên vắng mặt có thể ủy quyền cho hội viên hiện diện bỏ phiếu thay mình.
Khoản 6-05 : Sự  ủy quyền.
Sự ủy quyền có thể được thực hiện dưới hình thức văn thư, với chữ ký của người ủy quyền, hay qua điện thoại gọi cho người chủ toạ Ðại Hội.  Mỗi hội viên tham dự chỉ có thể đại diện tối đa cho hai hội viên vắng mặt.

ÐIỀU VII: HỘI ĐỒNG THƯỜNG VỤ ĐẠI HỘI.
Hội Ðồng Thường Vụ Ðại Hội là cơ quan đại diện thường trực của Ðại Hội Khoáng Ðại, với thành phần, nhiệm kỳ, nhiệm vụ và quyền hạn như sau:
Khoản 7-01: Thành phần và nhiệm kỳ.
Hội Ðồng Thường Vụ gồm từ 3 đến 5 thành viên, do Ðại Hội Khoáng Ðại bầu trực tiếp theo các thể lệ do Ủy Ban Bầu Cử đưa ra, với nhiệm kỳ hai (2) năm. Chức vụ Chủ Tịch được bầu riêng một lần, các thành viên còn lại được bầu chung một lần. Trong phiên họp đầu tiên Hội Ðồng Thường Vụ Ðại Hội sẽ cử ra một Phó Chủ Tịch và một Thư Ký.
Khoản 7-02: Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội Ðồng Thường Vụ Ðại Hội.
a.- Kiểm soát việc thi hành Nội Quy, thực hiện chính sách, kế hoạch hoạt động của Hội Ðồng Ðiều Hành và các hội viên.
b.- Khuyến cáo, cảnh cáo hay đề nghị trước Ðại Hội Khoáng Ðại những biện pháp chế tài đối với các vi phạm của Hội Ðồng Ðiều Hành, của thành viên Hội Ðồng Ðiều Hành và của các hội viên.
c.- Triệu tập Ðại Hội Khoáng Ðại Thường Niên và Bất Thường khi cần, bổ nhiệm Ủy Ban Bầu Cử.
d.- Lượng giá các sinh hoạt và đề nghị định hướng hoạt động tương lai của Câu Lạc Bộ trước Ðại Hội Khoáng Ðại.
e.- Tham dự việc ghi danh gia nhập Câu Lạc Bộ của các hội viên.
 Khoản 7-03: Ðiền Khuyết:
Sự khiếm khuyết một thành viên giữa nhiệm kỳ, nếu thấy cần thiết, Hội Ðồng Thường Vụ sẽ họp cùng Hội Ðồng Ðiều Hành đề cử người điền khuyết làm nhiệm vụ cho đến hết nhiệm kỳ.

ÐIỀU  VIII: HỘI ĐỒNG ĐIỀU HÀNH.
Khoản 8-01: Thành phần và nhiệm kỳ.
Hội Ðồng Ðiều Hành gồm 5 thành viên do Ðại Hội Khoáng Ðại bầu trực tiếp theo các thể lệ do Ủy Ban Bầu Cử đưa ra, với nhiệm kỳ hai (2) năm. Chức vụ Chủ Tịch được bầu riêng một lần, các thành viên còn lại được bầu chung một lần. Trong phiên họp đầu đầu tiên Hội Ðồng Ðiều Hành sẽ phân nhiệm các chức vụ Phó Chủ Tịch Nội Vụ, Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ, Tổng Thư Ký và Thủ Quỹ.
Khoản 8-02: Quyền hạn và  trách nhiệm  chung của Hội Ðồng Ðiều Hành.
a.- Hội Ðồng Ðiều Hành là cơ quan điều hành các hoạt động của Câu Lạc Bộ trong khuôn khổ Nội Quy, với sự kiểm soát của Ủy Ban Thường Vụ Ðại Hội.
b.- Hội Ðồng Ðiều Hành có trách nhiệm định chính sách và kế hoạch hoạt động cho Câu Lạc Bộ Luật Khoa Việt Nam.
Khoản 8-03: Quyền hạn và trách nhiệm  của mỗi thành viên Hội Ðồng Ðiều Hành.
a.- Chủ Tịch:
- Chủ Tịch Hội Ðồng Ðiều Hành dược gọi là Chủ Tịch Câu Lạc Bộ Luật khoa Việt Nam, là đại diện và là phát ngôn viên chánh thức của CLBLKVN.
-Triệu tập và chủ toạ các phiên họp Hội Ðồng Ðiều Hành.
- Soạn thảo các kế hoạch để thực thi chính sách đề ra.
- Ký tên các văn thư đối nội, đối ngoại của Câu Lạc Bộ Luật khoa Việt Nam và chuẩn chi theo nguyên tắc quản trị tài chánh qui định trong Nội Quy.
- Có trách nhiệm  kiểm soát và đôn đốc mọi hoạt động của Câu Lạc Bộ Luật Khoa Việt Nam và báo cáo kết quả các hoạt động trước Ðại Hội Khoáng Ðại Thường Niên.
b.- Phó Chủ Tịch Nội Vụ có trách nhiệm:
-Thay thế Chủ Tịch khi Chủ Tịch vắng mặt tạm thời. Trong trường hợp Chủ Tịch vĩnh viễn không thi hành được nhiệm vụ vì bất cứ lý do gì, mà nhiệm kỳ còn dưới một năm, Phó Chủ Tịch Nội Vụ sẽ đảm trách quyền Chủ Tịch cho đến hết nhiệm kỳ; Nếu nhiệm kỳ còn trên một năm, Hội Ðồng Ðiều Hành sẽ triệu tập Ðại Hội bất thường để bầu tân Chủ Tịch và các thành viên khiếm khuyết khác.
- Trợ giúp Chủ Tịch trong việc điều hành Câu Lạc Bộ, đặc trách bảo quản tài sản, các hoạt động phát triển hội viên, các hoạt động văn hoá, xã hội.
c.- Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ có trách nhiệm:
-Thay thế Chủ Tịch khi Chủ Tịch và Phó Chủ Tịch nội Vụ đều vắng mặt tạm thời. Trongtrường hợp Chủ Tịch và Phó Chủ Tịch Nội Vụ đều vĩnh viễn không thi hành được nhiệm vụ vì bất cứ lý do gì, mà nhiệm kỳ còn dưới một năm, Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ sẽ đảm trách Quyền Chủ Tịch cho đến hết nhiệm kỳ; Nếu nhiệm kỳ còn trên một năm, Hội Ðồng Ðiều Hành sẽ phải triệu tập Ðại Hội Bất Thường để bầu tân Chủ Tịch và các thành viên khiếm khuyết khác.
-Trợ giúp Chủ Tịch trong tất cả các vấn đề đối ngoại, kể cả giao tế, đặc trách các hoạt động pháp lý, tài chánh, thông tin, báo chí.
d.-Tổng Thư Ký:
Có trách nhiệm làm và lưu giữ biên bản các buổi họp của Hội Ðồng Ðiều Hành, soạn thảo văn thư, chương trình nghị sự các phiên họp HÐÐH, giữ gìn văn khố và các tài liệu của Câu Lạc Bộ Luật Khoa Việt Nam.
e.- Thủ Quỹ có trách nhiệm:
- Bảo quản ngân quỹ của Câu Lạc Bộ, giữ  gìn sổ sách, chứng từ thu, chi , báo cáo tình hình tài chánh trong các phiên họp của Hội Ðồng Ðiều Hành và lập bản tổng kết thu, chi hàng năm.
- Ðứng tên cùng với Phó Chủ Tịch hay Tổng Thư ký trong chương mục của CLBLKVN tại Ngân Hàng.
- Xuất trình bản tổng kết chương mục tại ngân hàng, sổ sách, chứng từ thu chi khi có yêu cầu của các thành viên Hội Ðồng Ðiều Hành hay Hội Ðồng Thường Vụ Ðại Hội hoặc cho bất cứ hội viên nào muốn biết.
Khoản 8-04: Ðiền khuyết:
Nếu một thành viên Hội Ðồng Ðiều Hành khiếm khuyết khi nhiệm kỳ còn dưới một năm, nếu thấy cần thiết, Hội Ðồng Thường Vụ Ðại Hội và Hội Ðồng Ðiều Hành sẽ họp chung, đề cử người thay thế làm nhiệm vụ cho đến hết nhiệm kỳ. Mọi sự điền khuyết phải được thông báo cho toàn thể hội viên bằng văn thư và theo các cách chuyển đạt thông thường.
Khoản 8-05: Giải nhiệm và thủ tục giải nhiệm.
a.- Ðại Hội có thể giải nhiệm một thành viên hay toàn bộ Hội Ðồng Thường Vụ Ðại Hội và Hội Ðồng Ðiều Hành bất cứ lúc nào, bằng một  quyết định của đa số quá bán. Căn cứ để giải nhiệm là những hành vi cố ý làm tổn thương danh dự hay quyền lợi của Câu Lạc Bộ Luật Khoa Việt Nam hay vi phạm trầm trọng Nội Quy.
b.- Nếu một thành viên hay toàn bộ Hội Ðồng Ðiều Hành có những vi phạm ở đoạn (a) trên, Hội Ðồng
Thường Vụ Ðại Hội sẽ tiến hành thủ tục giải nhiệm trước Ðại Hội.
c.- Nếu một thành viên hay toàn bộ Hội Ðồng Thường Vụ có những vi phạm ở đoạn (a)  trên, Hội
Ðồng Ðiều Hành sẽ tiến hành thủ tục giải nhiệm trước Ðại Hội Khoáng Ðại.
Khoản 8-06: Từ chức.
Thành viên của Hội Ðồng Ðiều Hành có thể từ chức bất cứ lúc nào sau khi thông báo bằng văn thư cho Chủ Tịch hay Tổng Thư Ký Hội Ðồng Ðiều Hành. Thư từ chức dù có nêu rõ lý do hay không, thì Hội Ðồng Ðiều Hành cũng phải đưa ra trước phiên họp để xác nhận và thông báo sự từ chức cho Hội Ðồng Thường Vụ Ðại Hội và toàn thể hội viên biết. Cũng xem như tự động từ chức nếu một thành viên không tham dự ba phiên họp liên tiếp mà không thông báo, không tham dự Ðại Hội cũng được kể như một lần vắng mặt qui định trong khoản này.
Khoản 8-07: Phiên họp của Hội Ðồng Ðiều Hành.
a.- Họp thường xuyên: Các phiên họp thường xuyên mỗi tháng vào ngày giờ, địa điểm do Chủ TịchHội Ðồng Ðiều Hành ấn định.
b.- Họp bất thường: Chủ Tịch HÐÐH có thể triệu tập cuộc họp bất thường, do sáng kiến hay đề nghị của bất cứ thành viên nào, sau khi tham khảo được sự tán đồng của đa số. Chủ Tịch có thể tham khảo qua điện thoại hay gặp trực tiếp và ghi tên các thành viên tán đồng triệu tập phiên họp bất thường vào thư mời. Trong phiên họp bất thường chỉ thảo luận và quyết định những vấn đề đã được nêu ra trong thư mời.
c.- Thư mời: Phiên họp thường xuyên không cần gửi thư mời. Phiên họp bất thường phải gửi thư mời ít nhất là ba(3) ngày trước phiên họp. Thư mời phải định rõ ngày, giờ, địa điểm và mục đích của phiên họp. Thư mời có thể chuyển đạt đến các thành viên bằng mọi phương cách.
Khoản 8-08: Túc số và các quyết định của Hội Ðồng Ðiều Hành.
a.- Trừ khi Ðiều Lệ Và Nội Quy dự liệu khác, túc số được qui định là quá bán trên số thành viên hiện diện và ủy quyền. Các thành viên hiện diện được quyền bỏ phiếu nhân danh mình và nhân dan người ủy quyền.
b.- Trừ khi Ðiều Lệ và Nội Quy đặc biệt ấn định khác, Hội Ðồng Ðiều Hành quyết định theo thể thức  đa số tương đối.
Khoản 8-08: Bàn giao mãn nhiệm kỳ.
Hội Ðồng Ðiều Hành mãn nhiệm  phải bàn giao quyền điều hành và tất cả tài sản của Câu Lạc Bộ Luật khoa Việt Nam cho Hội Ðồng Ðiều Hành tân cử trong vòng một(01) tháng kể từ ngày chấm dứt nhiệm kỳ. Trong trường hợp Hội Ðồng Ðiều Hành mãn nhiệm không chịu bàn giao, Hội Ðồng Thường Vụ Ðại Hội sẽ tiến hành thủ tục cưỡng hành luật định.

ÐIỀU IX: CÁC ỦY  BAN
Khoản 9-01: Ủy Ban Bầu Cử.
Ủy Ban Bầu Cử gồm từ 3 đến 5 thành viên, do Hội Ðồng Thường Vụ Ðại Hội cử ra và làm việc trong một thời gian ngắn hạn. Nhiệm vụ của Ủy Ban Bàu Cử là soạn thể lệ và thực hiện cuộc bầu cử. Ủy Ban lập biên bản xác nhận kết quả cuộc bầu cử, nạp kết quả đó cho Chủ Toạ Ðại Hội công bố. Ủy Ban Bầu Cử sẽ chấm dứt nhiệm vụ sau khi Ðại Hội xác nhận và công bố kết quả bầu cử.
Khoản 9-02: Các Ủy Ban Ðặc Nhiệm.
Tùy theo nhu cầu công tác, Hội Ðồng Ðiều Hành có thể lập ra một số Ủy Ban Ðặc Nhiệm có tính cách ngắn hạn hay dài hạn để thi hành một công tác nhất định. Trưởng Ban Ðặc Nhiệm có toàn quyền mời thêm nhân sự bên trong cũng như ngoài Câu Lạc Bộ và tự ấn định cách thức hoạt động sao cho hữu hiệu, miễn là không đi ngược với mục đích công tác giao phó, cũng như phải phù hợp với Nội Quy Câu Lạc Bộ Luật Khoa.Trưởng Ban Ðặc Nhiệm chịu trách nhiệm trước Hội Ðồng Ðiều Hành. Ủy Ban Ðặc Nhiệm sẽ giải tán khi không còn nhu cầu hay không có hiệu quả thực tế, theo quyết định của HÐÐH.

ÐIỀU X: PHIÊN HỌP LIÊN HỘI ĐỒNG.
Mỗi ba(3) tháng sẽ có một phiên họp giữa Hội Ðồng Thường Vụ Ðại Hội và Hội Ðồng Ðiều Hành để thảo luận và giải quyết công việc chung. Phiên họp này có thể trùng với phiên họp định kỳ của Hội Ðồng Ðiều Hành, được nhị vị Chủ Tịch đồng triệu tập và đồng chủ toạ, được lập biên bản chung bởi Tổng Thư Ký Hội Ðồng Ðiều Hành hay Thư Ký Hội Ðồng Thường Vụ và lưu trữ hồ sơ riêng.

ÐIỀU XI:  BAN CỐ VẤN VÀ BẢO TRỢ.
Khoản 11-01: thành phần Ban Cố Vấn và Bảo Trợ  gồm:
a.- Các cựu Chủ Tịch, các cựu thành viên Hội Ðồng Thường Vụ Ðại Hội và Hội Ðồng Ðiều Hành, đương nhiên là những thành viên Ban  Cố Vấn và Bảo Trợ.
b.- Các Giáo Sư Luật Khoa, các nhà trí thức, các thân hào nhân sĩ, các mạnh thường quân, được Chủ Tịch Câu Lạc Bộ mời, với sự đồng thuận của Hội Ðồng Thường Vụ Ðại Hội.
c.-Số Cố Vấn và Bảo Trợ không hạn chế. Hội viên danh dự có thể đồng thời tham gia Ban Cố Vấn và Bảo Trợ.
Khoản 11-02: Nhiệm kỳ.
Ban Cố Vấn và Bảo Trợ có nhiệm kỳhai (2)) năm và chấm dứt nhiệm kỳ cùng lúc với sự mãn nhiệm của   Hội Ðồng Ðiều Hành.
Khoản 11-03: Nhiệm vụ.
a.-Ban Cố Vấn và Bảo Trợ có nhiệm vụ đóng góp ý kiến hay bảo trợ phương tiện, tài chánh cho Hội Ðồng Ðiều Hành trong các vấn đề liên quan đến việc thực hiện chính sách, kế hoạch , chương trình và các hoạt động, nhằm xây dựng, củng cố và phát triển CLBLKVN.
b.-Ban Cố Vấn và Bảo Trợ có thể tham dự các phiên họp của Hội Ðồng Ðiều Hành, nhưng không có quyền biểu quyết.

ÐIỀU XII: QUẢN TRỊ TÀI CHÁNH.
Khoản 12-01: Tài khoá.
Tài khoá của Câu Lạc Bộ LKVN được qui định từ 1 tháng 1 đến 31 tháng 12 mỗi năm.
Khoản 12-02: Tài sản.
Tài sản của Câu Lạc Bộ Luật Khoa Việt Nam gồm tiền niên liễm do hội viên đóng góp, trợ cấp hay tặng dữ vô điều kiện. Các khoản tặng dữ  dù là hiện kim hay hiện vật có trị giá trên một ngàn(1000.00) dollars, phải được chấp thuận của đa số thành viên Hội Ðồng Thường Vụ và Hội Ðồng Ðiều Hành trong một phiên họp Liên Hội Ðồng.
Khoản 12-03: Thủ tục tài chánh.
a.- Hội Ðồng Ðiều Hành quyết định việc mở chương mục tại ngân hàng, với một Phó Chủ Tịch hay Tổng Thư Ký Hội Ðồng Ðiều Hành cùng đứng tên với Thủ Quỹ, khi xuất ngân chi phiếu cũng phải có đủ chữ ký của hai người này.
b.- Các khoản chi tiêu dưới hai trăm( 200) dollars, Chủ Tịch ký phiếu chuẩn chi.
c.- Các khoản chi tiêu trên hai trăm(200) dollars, phải được sự chấp thuận của quá bán Hội Ðồng Ðiều Hành. Phiếu chuẩn chi phải có chữ ký của Chủ Tịch và Phó Chủ Tịch không đứng tên trong chương mục  ngân hàng. Sự từ chối ký phiếu chuẩn chi hợp lệ có thể là lý do truất quyền và thay thế người chuẩn chi khác, theo quyết định đa số quá bán của Ủy Ban Thường Vụ Ðại Hội và Hội Ðồng Ðiều Hành họp chung.
d.- Khi nhận được phiếu chuẩn chi hợp lệ, nếu người đứng tên trong chương mục của Câu Lạc Bộ Luật Khoa Việt Nam tại ngân hàng từ chối không ký chi phiếu xuất ngân, Hội Ðồng Ðiều Hành sẽ họp lấy quyết định đa số để thay thế.
e.- Mọi thu, chi phải phù hợp với nguyên tắc điều hành kế toán tổng quát( GAAP).

ÐIỀU XIII: TU CHÍNHNỘI QUY.
Khoản 13-01: Phạm vi và thẩm quyền tu chính.
Bất cứ điều khoản nào hay toàn bộ Nội Quy Câu Lạc Bộ Luật khoa Việt Nam, đều có thể tu chính hay hủy bỏ  bằng một quyết định của đa số quá bán số hội viên hiện diện trong Ðại Hội.
Khoản 13-02: Quyền và điều kiện đề nghị tu chính.
Hội Ðồng Thường Vụ Ðại Hội, Hội Ðồng Ðiều Hành, nếu có sự đồng thuận của đa số quá bán, hay một phần ba(1/3) tổng số hội viên, có quyền đề nghị tu chính chính Nội Quy.
Khoản 13-03: Thủ tục tu chính.
Mọi dự án tu chính hội đủ quyền và điều kiện đề nghị, phải được gởi đến Hội Ðồng Thường Vụ Ðại Hội, Hội Ðồng Ðiều Hành và toàn thể hội viên ít nhất là một(01) tháng trước ngày Ðại Hội. Ban Tổ Chức Ðại Hội xét thấy hợp lệ, sẽ sắp vào nghị trình Ðại Hội và thông báo rõ trong nội dung thư mời hội viên tham dư Ðại Hội về dự án tu chính. Tác giả dự án tu chính Nội Quy cử đại diện thuyết trình bảo vệ dự án trước Ðại Hội.
Khoản 13-04: Hiệu lực.
Các điều khoản hay toàn bộ Nội Quy được tu chính sẽ có hiệu lực ngay sau khi Ðại Hội Khoáng Ðại Biểu quyết thông qua.

ÐIỀU XIV: GIẢI  TÁN CÂU L ẠC BỘ.
Khoản 14-01: Ðiều kiện và thủ tục giải tán.
a.- Quá bán tổng số hội viên hợp lệ, hay ba phần năm (3/ 5) tổng số thành viên Hội Ðồng Thường Vụ Ðại Hội và Hội Ðồng Ðiều Hành họp chung, có quyền đề nghị giải tán Câu Lạc Bộ Luật Khoa Việt Nam.
b.- Khi có đề nghị giải tán hợp lệ, Chủ Tịch Hội ÐồngThường Vụ Ðại Hội và Chủ Tịch Hội Ðồng Ðiều Hành hoặc một trong hai vị này, có bổn phận triệu tập Ðại Hội Khoáng Ðại trong thời hạn không quá 2 tháng, kể từ ngày nhận được đề nghị giải tán. Nếu cả hai vị Chủ Tịch không triệu tập, thì bất cứ thành viên nào Hội Ðồng Thường Vụ và Hội Ðồng Ðiều Hành, có quyền đứng ra triệu tập Ðại Hội Khoáng Ðại.
c.- Quyết định giải tán CLBLKVN phải được biểu quyết đồng thuận của ba phần năm (3/5) số hội viên hiện diện và ủy quyền hợp lệ trong Ðại Hội.
Khoản 14-02: Thanh toán tài sản của Câu Lạc Bộ Luật khoa Việt Nam
Ðại Hội Khoáng Ðại chấp thuận việc giải tán Câu Lạc Bộ LKVN sẽ quyết định luôn việc thanh toán tài sản của CLBLKVN, bao gồm việc thanh toán tài khoản tồn ngân, động sản và bất động sản của Câu Lạc Bộ Luật khoa Việt Nam.
ÐIỀU XV: HIỆU LỰC THI HÀNH VÀ GIÁ TRỊ VĂN BẢN.
Khoản 15-01: Hiệu lực thi hành.
Bản Nội Quy này có hiệu lực thi hành kể từ ngày hôm nay, Chủ Nhật  mùng tám tháng Mười Hai năm hai ngàn lẻ hai( 08-12-2002 ), sau khi đã được Ðại Hội Khoáng Ðại họp cùng ngày biểu quyết thông qua với mười tám(18) phiếu thuận và một(01) phiếu chống.
Khoản 15-02: Giá trị văn bản.
Bản Nội Quy này soạn thảo bằng tiếng Việt, được chuyển dịch sang tiếng Anh và đều có giá trị pháp lý như nhau.
                                                                Houston, ngày 8 tháng 12 năm 2002
Chủ Toạ Ðoàn  và Thư Ký Ðại Hội cùng ký tên
Chủ toạ đoàn:                                                            Thư ký Ðại hội
1/- Ông Ðào Văn Thảo                                             Ông Lê Tấn Thành
2/- Ông Nguyễn Ðức Ðịnh

NỘI QUY
Câu Lạc Bộ Luật Khoa Việt Nam.
(Sau khi tu chính năm 2007)
Trong Đại Hội Thường Niên 2007 của Câu Lạc Bộ Luật Khoa Việt Nam họp ngày 31 tháng 12 năm 2007, đã tu chính các khỏan 1 của các  Điều VII và Điều VIII, liên quan đến Nhiệm kỳ của các thành viên Hội Đồng Thường Vụ Đại Hội và các thành viên Hội Đồng Điều Hành như sau:

ÐIỀU VII: HỘI ĐỒNG THƯỜNG VỤ ĐẠI HỘI.
Hội Ðồng Thường Vụ Ðại Hội là cơ quan đại diện thường trực của Ðại Hội Khoáng Ðại, với thành phần, nhiệm kỳ, nhiệm vụ và quyền hạn như sau:
Khoản 7-01: Thành phần và nhiệm kỳ:
Hội Ðồng Thường Vụ gồm từ 3 đến 5 thành viên, do Ðại Hội Khoáng Ðại bầu trực tiếp theo các thể lệ do Ủy Ban Bầu Cử đưa ra, với nhiệm kỳ bốn (4) năm. Chức vụ Chủ Tịch được bầu riêng một lần, các thành viên còn lại được bầu chung một lần. Trong phiên họp đầu tiên Hội Ðồng Thường Vụ Ðại Hội sẽ cử ra một Phó Chủ Tịch và một Thư Ký.
 
ÐIỀU  VIII: HỘI ĐỒNG ĐIỀU HÀNH.
Khoản 8-01: Thành phần và nhiệm kỳ.
Hội Ðồng Ðiều Hành gồm 5 thành viên do Ðại Hội Khoáng Ðại bầu trực tiếp theo các thể lệ do Ủy Ban Bầu Cử đưa ra, với nhiệm kỳ bốn (4) năm. Chức vụ Chủ Tịch được bầu riêng một lần, các thành viên còn lại được bầu chung một lần. Trong phiên họp đầu đầu tiên Hội Ðồng Ðiều Hành sẽ phân nhiệm các chức vụ Phó Chủ Tịch Nội Vụ, Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ, Tổng Thư Ký và Thủ Quỹ.


 Câu Lạc Bộ Việt Nam
Copyright © 2009 LuatKhoaVietNam.com.   |   luatkhoavietnam.com   |   Privacy Policy luatkhoavietnam forum